ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Δημόσιες Συμβάσεις

Εάν είστε εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών, μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό μη εκκαθάρισης. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα χρειαστεί να καταβάλετε το ποσό των 40 ευρώ.
Εάν είστε κάτοχος κυπριακής ταυτότητας, μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό Μη Πτώχευσης. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα χρειαστεί να καταβάλετε το ποσό των 40 ευρώ.
Οι οικονομικοί φορείς, έχετε την δυνατότητα για: 1) ηλεκτρονική προετοιμασία, 2) υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, 3) υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών. Οι αναθέτουσες αρχές, έχετε την δυνατότητα για: 1) ηλεκτρονική αξιολόγηση των προσφορών, 2) αυτοματοποιημένη ειδοποίηση των Οικονομικών Φορέων σε περίπτωση δημοσίευσης παραρτημάτων/διορθώσεων των διαγωνισμών και 3) υποστήριξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών.