ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Όροι χρήσης

Πολιτική απορρήτου – τα προσωπικά σας στοιχεία

Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πως η πλοήγηση – φυλλομέτρηση της Ψηφιακής Πύλης της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι αναρτημένη στο όνομα χώρου “gov.cy”, καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες της, υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης

Α. Γενικά 

 1. Η παρούσα Πύλη περιέχει δεδομένα και συνδέσμους (links) σε υπηρεσίες κυβερνητικών οργανισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 2. Η πλοήγηση στην Πύλη gov.cy και η χρήση ειδικότερων υπηρεσιών που προσφέρονται, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων ή και ειδικότερων ανά υπηρεσία όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.
 3. Η πλοήγηση του χρήστη στην Πύλη gov.cy και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς, με νόμιμο τρόπο και, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της κάθε υπηρεσίας.
 4. Ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτήν, να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων της, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις υπηρεσίες της πύλης, χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.
 5. Κάθε χρήστης φέρει ατομική προσωπική ευθύνη της διαφύλαξης των στοιχείων πρόσβασής του. Οι κυβερνητικοί οργανισμοί, δύναται να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ταυτότητας των χρηστών (αυθεντικοποίηση), κατά τη διαδικασία σύνδεσης στις υπηρεσίες τους.
 6. Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στην Πύλη και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας της, χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας της δομής. Αλλαγές στο περιεχόμενο των αναρτημένων πληροφοριών και δεδομένων των βασικών ιστοσελίδων υποδοχής ή σε ειδικότερες υπηρεσίες του λογισμικού της πύλης, μπορούν να λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς κάποια ενεργητική ενημέρωση των χρηστών.
 7. Συνιστάται οι χρήστες να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλισμικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της πύλης, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των χρηστών ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε και συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για τη ζημιά που πιθανόν υποστεί ο χρήστης.
 8. Οι χρήστες συστήνεται όπως έχουν εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό περιήγησης, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας των λογισμικών της πύλης. Τα λογισμικά της πύλης είναι δομημένα και σχεδιασμένα, ώστε να αλληλεπιδρούν με κάθε φυλλομετρητή (browser) και λειτουργικό σύστημα. Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης διαλειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό του κάθε χρήστη.
 9. Στην πύλη δύναται να αναρτώνται σύνδεσμοι σε άλλους  διαδικτυακούς τόπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και όχι ως κατάλογος διαδικτυακών τόπων, των οποίων το περιεχόμενο έχει αναρτήσει, εγκρίνει ή υιοθετήσει με οποιονδήποτε τρόπο το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
 10. Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της πύλης και των υπηρεσιών αυτής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, ανεξαρτήτως αιτίας, όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή του τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το χρήστη.
 11. Σε περίπτωση που χρήστης προβεί σε κακόβουλη ενέργεια ή κακή χρήση των λογισμικών, κατά παράβαση των παρόντων όρων, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δικαιούται, πέραν από τις ενέργειες για τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων του και, τη διαβίβαση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων και τυχόν διοικητικών παραβάσεων.
 12. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της πύλης, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δικαιούται, κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να αναστείλει τη λειτουργία της πύλης, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης διαδικασίας προηγούμενης ειδοποίησης των χρηστών προς τούτο.
 13. Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, οι οποίοι θα ισχύουν αμέσως με την ανάρτησή τους, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.
 14. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων όρων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.