ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Καταχώρηση εγγράφων

Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML αρχείων τα οποία περιέχουν τη σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών (The Multilateral Competent Authority Agreement) για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα DAC4/CbCR.
Αν είστε εταιρεία ή εκπρόσωπός της, μπορείτε να υποβάλετε την ετήσια Γνωστοποίηση με στοιχεία της εταιρείας (π.χ. λογιστικό έτος, όμιλος στον οποίο ανήκει, πρόσωπο επικοινωνίας κλπ.) όπως αυτά προβλέπονται στη συμφωνία DAC4/CbCR. Σημειώνεται ότι αυτή η Γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική και συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα.
Αν υποβάλλετε στοιχεία CbCR, μπορείτε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία DAC4/CbCR ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε.
Αν εκπροσωπείτε συνιστώσα οντότητα που είναι μέλος Ομίλου Πολυεθνικών Εταιρειών (με κύκλο εργασιών περαν των €750,000,000), μπορείτε να την εγγράψετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία DAC4/CbCR για να υποβάλλετε τα στοιχεία CbCR, καθώς η υποβολή τους είναι υποχρεωτική.
Σας παρέχεται η δυνατότητα προβολής της κατάστασης  των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Σας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και στο  πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Αν είστε εκπρόσωπος χρηματοοικονομικού ιδρύματος, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλετε εκ μέρους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος την σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και το πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Αν είστε χρηματοοικονομικό ίδρυμα, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, για να μπορείτε να υποβάλλετε τη σχετική πληφορόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και  το παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Έχετε τη δυνατότητα προβολής της κατάστασης των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ, IGA Model 1.
Αν εκπροσωπείτε κάποιο χρηματοοικονομικό ίδρυμα, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλλετε εκ μέρους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος την σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, IGA Model 1.
Ο FATCA απαιτεί από τα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα εκτός των ΗΠΑ να μεταβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τους Αμερικανούς πελάτες τους στον φορολογικό φορέα των ΗΠΑ.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων κατά ISO/ IEC 17065:2012. Το τέλος ανέρχεται στα €600 το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων κατά ISO/ IEC 17020:2012. Το τέλος ανέρχεται στα €600 το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων κατά ISO 15189:2012. Το τέλος ανέρχεται στα €600 το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων κατά ISO/ IEC 17025:2017. Το τέλος ανέρχεται στα €600 το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος