ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

H πύλη χωρικών δεδομένων INSPIRE στοχεύει στη δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Αυτή η εφαρμογή σας παρέχει την ευκαιρία επισκόπησης στα ψηφιακά δεδομένα που διαθέτει το Τμήμα.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τυχαία επιλογή δημοπράτη για σκοπούς διεξαγωγής πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.
Αν είστε ιδιώτης αρμόδιος χωρομέτρης, μπορείτε να αποστέλλετε δεδομένα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Αν είστε ιδιώτης αρμόδιος χωρομέτρης, μπορείτε μέσα από αυτή την εφαρμογή να έχετε πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα του τμήματος, με στόχο την ετοιμασία των χωρομετρικών φακέλων που αναλαμβάνετε στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των κτηματικών και χωρομετρικών εργασιών.
Εδώ μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για παροχή ειδικών σχεδίων οριζόντιου διαχωρισμού.
Αν είστε ιδιώτης εκτιμητής, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση εξαγωγής μαζικών συγκριτικών πωλήσεων. Παρέχεται με συνδρομή.
Υποβάλετε αίτηση για εξαγωγή φορολογικού καταλόγου ακίνητης ιδιοκτησίας από τα κοινοτικά συμβούλια.
Υποβάλετε αίτηση για εξαγωγή καταλόγου ακίνητης ιδιοκτησίας (Δημοτικά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια, Συμβούλια Αποχετεύσεως/Υδατοπρομήθειας Επαρχιακές Διοικήσεις).
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καταχώρηση εκτιμητικών χαρακτηριστικών για ακίνητα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του αιτητή (Δημοτικά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια και Επαρχιακές Διοικήσεις).
Καταθέστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για εξάλειψη υποθήκης.
Δείτε εδώ όλες τις αιτήσεις που έχετε υποβάλει στο τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας, καθώς και την κατάσταση επεξεργασίας τους.
Υποβάλετε εδώ αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας πωλήσεων/πωλητηρίων εγγράφων. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μόνον από ιδιώτες εκτιμητές.
Καταθέστε εδώ την αίτησή σας για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας συγκεκριμένου αγοραστή με (ή χωρίς) εμπράγματα βάρη.
Υποβάλετε εδώ αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για αποξενωθέντα ακίνητα κατά περιοχή/πρόσωπο/περίοδο.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ισχύοντα πωλητήρια έγγραφα συγκεκριμένου αγοραστή.
Καταθέστε αίτηση ένστασης όσον αφορά τα νέα κτηματικά σχέδια που υιοθετούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επαναχωρομέτρησης μιας γεωγραφικής περιοχής.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για σκοπούς διόρθωσης λάθους στα στοιχεία του ακινήτου που επηρεάζουν την αξία της γενικής εκτίμησης του ακινήτου.
Καταθέστε αίτηση για οριοθέτηση ενός ακινήτου (απλή οριοθέτηση ή για οριοθέτηση εξωτερικής περιμέτρου).
Εδώ υποβάλλετε αίτηση για σκοπούς ένστασης στη γενική εκτίμηση ενός ακινήτου.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση Δήλωσης Ακινήτου στις περιπτώσεις που ο Διακριτικός Αριθμός του Ιδιοκτήτη που υπάρχει στον Τίτλο Ακίνητης Ιδιοκτησίας του είναι διαφορετικός από τον Αριθμό ταυτότητάς / ARC.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Αντίγραφου Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου.
Αίτηση για έκδοση  Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Γειτονικά Ακίνητα.
Οι χρήστες μπορούν εδώ να υποβάλουν αίτηση για έκδοση  Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Συγκεκριμένο Είδος Ακινήτου.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Εμπράγματα Βάρη Απαγορεύσεις (Επιλογή Επαρχίας/ών ή Παγκύπρια).
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Προσωπικές Απαγορεύσεις.
Μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά έκδοση  Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Σας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο Δίκτυο CYPOS. Το δίκτυο αυτό εκπέμπει δεδομένα στους εγγεγραμμένους χρήστες που διαθέτουν συσκευές GPS μεγάλης ακριβείας.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα ή παράπονο προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ψηφιακά χωρικά δεδομένα (Κτηματικός Χάρτης, Ισοϋψείς Καμπύλες, Πολεοδομικές Ζώνες, Υδρογραφικά Δεδομένα κ.λ.π.)
Κατεβάστε εδώ έτοιμους θεματικούς χάρτες σε μορφή εικόνας.